skip to main content
地区广播信息

COVID-19接种信息
Top of Page

 
所有12岁及以上的人都有资格接种疫苗
 
请按以下连结浏览免预约/免预约接种疫苗诊所地点, 日期, 以及可用的时间或安排约会.
 
你也可以把你的邮政编码发短信到438829或打电话到1-找到你附近的诊所.
 
* * * * * * * * * * * * * * * *
Información对抗COVID-19
他是12位市长,他的儿子是合适的候选者. 
 
防治COVID-19的情况如下:
Envíe我的邮箱地址为código邮政438829
Llame al 1-
 
* * * * * * * * * * * * * * * *

Thông tin về thuốc chủng ngừa COVID-19

Mọ我ngườ我từ12你ổtrởlenđhộ我đủđều kiệnđểđược当时ngừ.
 
Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đều có thể chích ngừa. Không cần phải làm hẹn!
Các cách tìm vắc新冠肺炎gần nhà quý vị:
锡nhắn mã số vùng của quý vị đến số 438829
Gọi vào số 1-

Our Vision
Top of Page

每一个 为大学和职业生涯做好准备的学生毕业生能够改变他们的生活,并在全球社会中茁壮成长.

Our Mission
Top of Page

我们调整决策以创造安全, 激发批判性思维的动态和相关的学习环境, 解决问题和创新.

Core Values
Top of Page

Commitment to Excellence:

我们相信通过开放、询问和合作的文化来持续改进.  我们尊重那些勇于承担责任、表现出创造力和积极主动的人.

 

Diversity:

我们视多样性为宝贵的财富,丰富我们的世界观和加强我们的社区.

 

股票:

我们分配资源,发展实践,培养心态,以确保这一点 每一个 学生达到或超过标准.

 

Inclusiveness:

我们通过尊重他人的过程来塑造个人和职业的正直, 透明和积极参与家长, students, staff and community.

 

Professional Capacity:

我们相信并投资于发展 每一个 我们系统中的员工和志愿者.

Announcements
Top of Page

CalendarTop of Page

  • 最正规的网赌软件 Web Calendar
Calendar
Calendars